Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.goedkoopstehobby.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bram Molenaar en op alle met Bram Molenaar aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Bram Molenaar is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bram Molenaar in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Bram Molenaar behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Bram Molenaar en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Bram Molenaar is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Bram Molenaar zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Bram Molenaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Bram Molenaar komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van Bram Molenaar gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bram Molenaar garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Bram Molenaar vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro´s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5 Bram Molenaar kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op rekening nummer NL 59ABNA0412270838 tav. Bram Molenaar te Almelo

Betaling via Ideal - Paypal - Afterpay (achteraf) - 

3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

3.9 Eventuele opmerkingen over goedkopere prijzen dienen binnen 1 dag na ontvangst gemeld te zijn via ons e-mail adres. Om in aanmerking te komen voor de 25% verschil regeling.

3.10 Eventuele opmerkingen over prijzen worden door Bram Molenaar op de website aangepast zonder aankoop worden de eventuele 25 % regeling niet uitgekeerd.

3.11 Zonder aantoonbaar bewijs helaas geen geld retour.Prijsgarantie geldt alleen voor webwinkels en detailhandels in Nederland, groothandels + en wederverkopers worden hierbij uitgesloten. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot ons e-mail adres (zie contact-pagina). U moet zich binnen 24 uur na aankoop melden via ons e-mail adres.

3.12 Tevens geld voor de prijsgarantie dat het wel reeel moet zijn. De prijs mag nooit onder onze inkoopsprijs komen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen.!

Artikel 4: Levering

4.1 Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling. Bij levering onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.


Eigendom

5.1 De eigendom van produkten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Bram Molenaar verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds over op het moment dat de produkten door Bram Molenaar aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Bram Molenaar biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan Bram Molenaar zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De klant is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Indien de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Bram Molenaar daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen viertien (14) werkdagen na de aflevering op de hoogte te brengen zodat wij voor een passende oplossing kunnen zorgen.

6.2 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bram Molenaar de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen viertien (14) werkdagen na aflevering aan Bram Molenaar te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Bram Molenaar zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Bram Molenaar betaalde.

6.5 De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor rekening van de klant.

6.6 De consument kan de overeenkomst ontbinden wanneer het geleverde niet binnen 30dagen is geleverd.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Bram Molenaar geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Bram Molenaar.

7.2 Bram Molenaar is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Bram Molenaar. Bram Molenaar is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien Bram Molenaar, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Bram Molenaar op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bram Molenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Bram Molenaar niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Bram Molenaar, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bram Molenaar, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Bram Molenaar vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site

het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 Bram Molenaar neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 Bram Molenaar verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Diversen

12.1 Bram Molenaar is gevestigd te Almelo, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van overijssel onder nr. 64519716 . Het BTW-identificatienummer is NL855701444b01.

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Bram Molenaar, naar het email adres zoals staat aangegeven op de contact pagina op de internetsite.

12.3 Wanneer door Bram Molenaar gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bram Molenaar deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Aantal verkeerd opgegeven! U heeft niet genoeg punten. Er zijn nog artikel(en) op voorraad! Toegevoegd aan de winkelwagen. lees meer › ‹ sluiten Filters worden geladen... Producten worden geladen... Goedkoopstehobby.nl maakt gebruik van cookies. Bezoek je onze site, dan ga je akkoord met het plaatsen van cookies. Akkoord Geen resultaten voor